Počet návštevníkov:

Flag Counter

HORIZONT 2020

Dôležité info » HORIZONT 2020

HORIZONT 2020 je názov nového programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií.  Horizont 2020 bude na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa budú napĺňať záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Euróspkeho inovačného a technologického inštitútu. Vyčlenený rozpočet  je 77 028,3 mil. eur.

Horizont 2020 - Stručný popis programu (slovenský jazyk)

Praktická príručka pre žiadiateľov (český jazyk)

Horizont v kocke - zmeny a novinky

podpora programu Horizont 2020 v SR

Právne záväzné akty pre program HORIZONT 2020:

  • nariadenie o zriadení programu Horizont 2020, ktoré obsahuje ustanovenia o všeobecných cieľoch, dôvodoch a pridanej hodnote Únie, finančnom krytí, kontrole, monitorovaní a hodnotení;
  • osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 schválený Radou, ktorým sa ustanovujú spôsoby vykonávania a obsah základného rozsahu činností;
  • nariadenie EP a Rady (EÚ), ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020. Ustanovuje spôsoby financovania a úhrady nákladov, podmienky účasti, kritéria výberu a udeľovania grantov, ako aj pravidlá týkajúce sa zodpovednosti za program, jeho využívania a šírenia jeho výsledkov;
  • Nariadenie Rady Euratom o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018);

 

Základné fakty:

Účasť priemyslu v Horizonte 2020

Malé a stredné podniky v Horizonte 2020

Pravidlá – osobitné zjednodušenie v rámci Horizontu 2020

Rozšírená účasť v Horizonte 2020

Otvorený prístup v Horizonte 2020

Medzinárodná spolupráca v Horizonte 2020

Rodová rovnosť v Horizonte 2020