Počet návštevníkov:

Flag Counter

SOLVIT

Dôležité info » SOLVIT

SOLVIT je online sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy. Centrá SOLVIT existujú vo všetkých členských štátoch Európskej únie (ako aj v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande). Pomáhajú pri riešení sťažností od jednotlivcov a podnikov. Centrá SOLVIT sú súčasťou vnútroštátnej verejnej správy a ich úlohou je poskytovať skutočné riešenia na skutočné problémy v krátkej lehote desiatich týždňov. Svoje služby poskytujú zdarma.

SOLVIT centrum SR
Barbora Šikutová 
Úrad vlády SR
sekcia vládnej legislatívy
odbor aproximácie práva
Nám slobody 1/29
813 70 Bratislava
Tel. +421 2 572 95 610
Fax. +421 2 5441 3909
solvit@vlada.gov.sk

SOLVIT v princípe rieši akýkoľvek cezhraničný problém medzi podnikom alebo jednotlivcom na jednej strane a vnútroštátnym verejným orgánom niektorého členského štátu na strane druhej, ktorý sa týka možného porušenia práva EÚ. Dosiaľ riešil SOLVIT problémy najmä v týchto oblastiach:

 • uznávanie odborných kvalifikácií a diplomov
 • prístup ku vzdelávaniu
 • povolenia na pobyt
 • hlasovacie práva
 • sociálne zabezpečenie
 • zamestnanecké práva
 • vodičské preukazy
 • registrácia motorových vozidiel
 • hraničné kontroly
 • prístup výrobkov a služieb na trh
 • právo podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba
 • verejné obstarávanie
 • dane
 • voľný pohyb kapitálu a platieb a iné.

Ako predložíte prípad službe SOLVIT sa dozviete tu
Online formulár sťažnosti 

Online complaint form